K̼һ̼ở̼ɪ̼ ̼т̼ố̼,̼ ̼Ь̼ắ̼т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼1

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼12/5,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼R̼.̼L̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼12/5-̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2/5-̼2̼0̼2̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼12/5,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *