h̳à̳n̳g̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳b̳ê̳ ̳t̳h̳a̳n̳h̳ ̳n̳i̳ê̳n̳2

Đ̼ó̼ l̼à̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ n̼a̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ n̼gh̼i̼ề̼n̼ n̼á̼t̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼á̼y̼ x̼a̼y̼ gạ̼c̼h̼.̼ S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ k̼h̼ắ̼p̼ c̼á̼c̼ t̼r̼a̼n̼g m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ “̼h̼ồ̼i̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g”̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ỉ̼n̼h̼ v̼ề̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼o̼n̼g l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼.̼ C̼ù̼n̼g T̼u̼y̼e̼n̼c̼o̼n̼gn̼h̼a̼n̼.̼v̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼!̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ì̼ h̼ồ̼i̼ 1̼7̼h̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gà̼y̼ ,̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ B̼ắ̼c̼ gi̼a̼n̼g đ̼ã̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g c̼a̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼o̼ n̼a̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ V̼.̼T̼.̼T̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ị̼ n̼gh̼i̼ề̼n̼ n̼á̼t̼ t̼r̼o̼n̼g m̼á̼y̼ x̼a̼y̼ gạ̼c̼h̼.̼

20170625154539-may-lam-gach-nghien-nat-chan-crpa-1815510

K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼o̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ b̼ị̼ n̼gh̼i̼ề̼n̼ n̼á̼t̼ c̼h̼â̼n̼

̼V̼.̼T̼.̼T̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼ 2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ s̼ố̼n̼g t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ X̼ư̼ơ̼n̼g L̼â̼m̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼ạ̼n̼g gi̼a̼n̼g.̼ K̼h̼i̼ gặ̼p̼ n̼ạ̼n̼,̼ T̼ b̼ị̼ s̼ố̼c̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼,̼ h̼ô̼n̼ m̼ê̼ s̼â̼u̼ d̼o̼ m̼ấ̼t̼ m̼á̼u̼ v̼à̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼á̼o̼ r̼ờ̼i̼ m̼á̼y̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ê̼n̼ c̼ả̼ T̼ v̼à̼ m̼á̼y̼ x̼a̼y̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ở̼ t̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ B̼ắ̼c̼ gi̼a̼n̼g.̼

1498384635-14983834204011-nghien-nat
̼C̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ n̼ga̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼,̼ h̼ồ̼i̼ s̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g c̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ị̼ n̼gh̼i̼ề̼n̼ n̼á̼t̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ x̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼ậ̼u̼.̼ B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼á̼o̼ k̼h̼ớ̼p̼ h̼á̼n̼g,̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ 8̼ đ̼ơ̼n̼

v̼ị̼ m̼á̼u̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ v̼à̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼ắ̼t̼ b̼ỏ̼ c̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼.̼ M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ đ̼ư̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ m̼á̼y̼ x̼a̼y̼?̼ S̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼ờ̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼,̼ r̼ấ̼t̼ m̼ừ̼n̼g l̼à̼ m̼ọ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g.̼ Đ̼ế̼n̼ n̼ay b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ t̼ỉ̼n̼h̼ v̼à̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ c̼h̼ậ̼m̼.̼ Đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼á̼ t̼ố̼t̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g n̼h̼ẹ̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g.

bac-giang-tai-nan-hi-huu-may-d-6409-4310-1498440823

H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼ Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼á̼n̼g b̼á̼o̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g n̼gà̼y̼,̼ k̼h̼ắ̼p̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼á̼c̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g v̼à̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼.̼ T̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g l̼à̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ k̼h̼ỏ̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼ủ̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ h̼a̼y̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ r̼ấ̼t̼ c̼h̼ủ̼ q̼u̼a̼n̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼r̼a̼n̼g b̼ị̼ đ̼ầ̼y̼ đ̼ủ̼ đ̼ồ̼ b̼ả̼o̼ h̼ộ̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼o̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ v̼à̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼á̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *