C̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲3

C̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲k̲i̲a̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ò̲i̲ ̲m̲ồ̲ ̲c̲ô̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲b̲é̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲c̲ả̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ấ̲t̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲:̲

Mẹ nhất định phải dạy con gái 24 điều này | VOV.VN

̲“̲G̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲a̲n̲ ̲s̲ẻ̲ ̲g̲á̲n̲h̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲”̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲g̲i̲ụ̲c̲ ̲m̲ẹ̲:̲

̲“̲C̲o̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ố̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ấ̲y̲”̲.̲

̲N̲g̲h̲e̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲1̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ở̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲á̲t̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲C̲ả̲m̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲á̲i̲ ̲ở̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲o̲ả̲i̲ ̲m̲á̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲u̲ô̲i̲:̲

̲“̲C̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲n̲,̲ ̲e̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ó̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲n̲ỡ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲.̲ ̲C̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲a̲o̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲.̲

̲C̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ầ̲u̲.̲ ̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲è̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲đ̲ầ̲n̲ ̲v̲ợ̲.̲

6 câu bố mẹ không nên nói với con gái

̲S̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ậ̲n̲ ̲r̲ộ̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲í̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲t̲ỏ̲ ̲r̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲,̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲

̲C̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲s̲ố̲t̲ ̲c̲a̲o̲.̲ ̲S̲ợ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲o̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲ẩ̲m̲ ̲b̲ẩ̲m̲:̲

̲“̲T̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲.̲.̲.̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲.̲

̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲ý̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ê̲ ̲s̲ả̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲ă̲n̲,̲ ̲c̲h̲ợ̲t̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲m̲ở̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ứ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲l̲ạ̲ ̲c̲ả̲.̲

̲T̲ì̲m̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲1̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ở̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲k̲ỹ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲v̲ả̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲b̲ọ̲c̲ ̲t̲ú̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲đ̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲k̲ê̲ ̲á̲p̲ ̲t̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲M̲ở̲ ̲c̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ở̲ ̲r̲a̲ ̲x̲e̲m̲,̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲n̲g̲u̲ệ̲c̲h̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲h̲a̲ ̲d̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲m̲ỏ̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲á̲u̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲á̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲ể̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲.̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲a̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲r̲ú̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲.̲

̲Đ̲ọ̲c̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ố̲i̲ ̲ấ̲p̲ ̲t̲a̲y̲ ̲k̲ề̲,̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲b̲ộ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲T̲h̲ả̲o̲ ̲n̲à̲o̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲r̲ụ̲t̲ ̲r̲è̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲d̲o̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲G̲i̲ờ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲v̲ù̲n̲g̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲.̲ ̲C̲h̲á̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲b̲a̲n̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲o̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲m̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲?̲ ̲

Mẹ và con gái
̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲:̲ ̲N̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *