c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼2

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼

L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼G̼i̼a̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼h̼3̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼S̼̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼m̼.̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼/̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼k̼h̼o̼a̼-̼c̼u̼a̼-̼d̼i̼-̼l̼a̼m̼-̼s̼o̼m̼-̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼n̼g̼u̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼c̼h̼a̼y̼-̼0̼1̼1̼3̼0̼9̼1̼6̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *