c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼3

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼I̼m̼p̼e̼n̼d̼l̼e̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼w̼a̼Z̼u̼l̼u̼-̼N̼a̼t̼a̼l̼ ̼(̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼,̼ ̼2̼2̼ ̼v̼à̼ ̼2̼5̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼I̼m̼p̼e̼n̼d̼l̼e̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼W̼y̼m̼a̼p̼s̼.̼c̼o̼m̼)̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼”̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼B̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼q̼o̼b̼i̼l̼e̼ ̼G̼w̼a̼l̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼”̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼L̼I̼V̼E̼.̼ V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼

blank

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ N̼o̼n̼h̼l̼a̼n̼h̼l̼a̼ ̼K̼h̼o̼z̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼K̼w̼a̼Z̼u̼l̼u̼-̼N̼a̼t̼a̼l̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼”

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼x̼a̼h̼o̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼c̼u̼-̼b̼a̼-̼7̼1̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼i̼-̼s̼o̼c̼-̼k̼h̼i̼-̼c̼h̼u̼n̼g̼-̼k̼i̼e̼n̼-̼b̼a̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼g̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼t̼a̼i̼-̼n̼h̼a̼-̼3̼5̼7̼6̼8̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼

T̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *