ɴ̵ɢ̵ᴜ̵ᴏ̵ɪ̵ ̵ʏ̵ᴇ̵ᴜ̵ ̵ᴛ̵ᴀ̵ɪ̵ ̵ɴ̵ɪ̵ɴ̵ʜ̵ ̵ʙ̵ɪ̵ɴ̵ʜ̵

R̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼i̼ ̼n̼n

D̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼”̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼7̼/̼3̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼. ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼. ̼T̼.̼T̼.̼.̼ ̼ (̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼, ̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼, ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼i̼ ̼Đ̼n̼i̼ ̼Đ̼i̼i̼ ̼Đ̼i̼i̼ ̼Đ̼i̼i̼ ̼Đ̼i̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ (̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼.̼

.

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼3̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼h ̼n̼ ̼ ̼ ̼ ̼hHhHu̼h ̼h ̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼.̼3̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼0̼2̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼8̼, ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼L̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼.̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼s̼u̼n̼f̼u̼r̼i̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼h̼i̼p̼p̼e̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ) ̼.̼

̼H̼n̼ ̼c̼ôn̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼h̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *